adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Amelyben tájékoztatom Önt – mint a honlap látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét – rendelőnk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Rendelőnk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 

  1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
  2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  4. Rendelőnk minden ésszerű̋ intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  5. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Rendelésünk során az Ön személyes adatait

 

  1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  2. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, laborszolgáltatás igénybe vétele.

 

 

Adatkezelő:

Cégnév: Dr. Griger Mihály e.v.

Nyilvántartási szám: 41332080

Adószám: 66945929-1-29

Székhely: 4030 Debrecen Kiss Áron u. 45.

Telefonszám: 06 20 2251272

E-mail cím: grigerendokrin@gmail.com

 

A weboldalt üzemeltető és időpontfoglalási szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozó:

Enterprise solution kft.

ügyvezető: Szabados László

Adószám: 14633122-2-09

Közösségi adószám: HU 14633122

Cégjegyzékszám: Cg.09-09-016357

Központi telefonszám: 06 20 399 7534

Székhely: 4024 Debrecen, Varga utca 23.

E-mail cím: laszlo.szabados@enso.hu

 

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele rendelőnkben személyes jelentkezéssel
Cél: jogszabályi megfelelés, ellátás feltételeinek biztosítása
Jogalap: hozzájárulás, jogszabályon alapuló
Kezelt adatok: Név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ, egészségügyi adatok
Időtartam: jogszabályban meghatározott (10-50 év)

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: Honlap látogatása
Cél: elsősorban az egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés, időpontfoglalás, kapcsolattartás
Jogalap: hozzájárulás
Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, TAJ, vizsgálat célja
Időtartam: Hozzájárulás visszavonásáig

 

A weboldallal kapcsolatos adatkezelés:

 

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha egészségügyi szolgáltatás igénybevételére kívánnak bejelentkezni.

 

Időpontfoglalás:

Az időpontfoglalás célja az, hogy az Ön által meghatározott időpontban, a várakozási időt a legminimálisabbra szorítva történhessen meg az Ön által igényelt vizsgálat. A rendelést dr. Griger Mihály orvos végzi, más orvosnak ennek megfelelően az időpontfoglaláshoz nincs hozzáférése.

Időpontfoglalás esetén Ön akkor lesz érintett, ha a weboldalunk időpontfoglalás funkcióját igénybe veszi.

 

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli időpontfoglalás során:

  1. a) név, TAJ szám, amely adat kezelésének a célja az Ön azonosítása. Az adatot Ön bocsátja rendelkezésünkre időpontfoglalás során az erre rendszeresített mező kitöltésével. Az adat kezelése hozzájáruláson alapul.
  2. b) telefonszám és e-mail cím, amely adatok kezelésének célja a kapcsolattartás. Amennyiben az Ön által lefoglalni kívánt időpontban a foglalást követően Dr. Griger Mihály egyéb okokból nem tud rendelkezésre állni, úgy erről Önt értesítenünk szükséges, hogy Ön ne fáradjon el feleslegesen a rendelésünkre. Az adatot Ön bocsátja rendelkezésünkre. Az adat megadása hozzájáruláson alapul.
  3. c) születési idő, amely adat kezelésének a célja annak megállapítása, hogy a vizsgáló orvos milyen korosztálybeli személy vizsgálatára kell, hogy felkészüljön. Az adatot azért kérjük megadni időpontfoglalás során, mert más felkészülést igényel egy aktív korú és egy időskorú személy. Az adat kezelése hozzájáruláson alapul.

 

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő weboldalon is feltüntetett email címére történő levél írásával. Az elektronikus levélre ebben az esetben azért van szükségünk, mert igazolnunk kell tudni, hogy a visszavonásig az Ön adatait szabályszerűen kezeltük, ehhez azonban a visszavonás dátumát is tudnunk kell igazolni. A visszavonás időpontja az az időpont, amikor részünkre az e-mail megérkezik.

 

Az adatai megismerésére időpontfoglalás esetén kizárólag az alábbi személyek, szervek jogosultak:

– Dr. Griger Mihály orvos és a vizsgálat során jelen lévő asszisztens vagy adminisztrátor;

– vitás esetben az eljáró hatóság által erre kijelölt személy.

 

Az adatkezelés időtartama: Az időpontfoglalás adatait 1 hónapig őrizzük a tárhelyet biztosító szerveren. A weboldal tárhelyét az Enterprise Solution Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: Cg.09-09-016357, 4024 Debrecen, Varga utca 23. székhelyű társaság biztosítja.

 

Az adatkezelést követően az időpontfoglalás adatai automatikusan törlődnek, emberi beavatkozás nélkül. Ez az eljárás nem minősül profilozásnak, hiszen kizárólag az adattörlés történik meg, az adatok további vagy másként történő kezelése nem.

 

Mit kell tudni még az adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mivel a helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

 

Kezeljük-e máshogy az Ön adatait?

 

Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezeljük, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztük külön – nem továbbítjuk.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keres meg, ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítja, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.

 

A magánrendelések EESZT-hez történő csatlakozása kapcsán tájékoztatjuk, hogy a honlapon történt látogatása, az időpontfoglalás, az időpontfoglalás visszaigazolása az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) nem kerülnek bele, oda kizárólag azon vizsgálati adatok kerülnek feltöltésre, amelyeket a rendelésen rögzítettünk, és amelyekről a rendelésről külön tájékoztatást kap.

 

Google Analytics cookie nyilatkozat:

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics “cookie”-kat, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges állományokat használ, melyek célja, hogy lehetővé tegye a weboldal használatának anonim elemzését. A “cookie” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön interneteléréséhez rendelkezésre bocsájtott IP-címét) a Google szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb statisztikai szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Böngészőjében Ön beállíthatja, hogy visszautasíthatja a “cookie”-k használatát.

Honlapunk adatgyűjtés céljából kizárólag a Google Analytics által szükséges “cookie”-kat használja.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

 

Önt megilleti a tájékoztatáshoz való jog, amelyet jelen tájékoztató keretei között nyújtunk. Ezen túlmenően Önt az alábbi jogok illetik meg:

 

4.1. Hozzáféréshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.

 

4.2. Helyesbítéshez való jog

E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. Társaságunk a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni.

Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!

 

4.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog

E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.

Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze.

Például Ön kérheti az e-mail címének vagy a telefonszámának a törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a megkötött szerződést a kapcsolattartás hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni, erre figyelemmel a köztünk lévő szerződés Önnek felróható okból szűnik meg.

 

4.4. Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)

Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

Például, ha időpontfoglalás érdekében bocsátotta rendelkezésünkre adatait, azonban az időpontra Ön mégsem kíván eljönni, és így az adatkezelés célja nem valósul meg, az adatkezelés jogellenessé válhat attól fogva, hogy Ön eldönti: nem vesz részt a vizsgálaton. Azonban, ha Ön úgy nyilatkozik, hogy adatait nem kéri törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok az automatikus törlésig továbbra is szerepelnek.

Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!

Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben. A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

 

4.5. Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő nem használja. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel a jelen tájékoztató vonatkozásában rögzített adatkezelések kapcsán.

 

4.6. Hatósághoz fordulás joga

Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

 

4.7. Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük az Ön jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően Ön az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

Fentieken túlmenően Önt megilleti a tájékoztatáshoz való jog, amelyet jelen tájékoztató teljesít.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Rendelőnk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://grigerendokrin.hu weboldalon történik.

 

 

Debrecen, 2020. március 01. napján

 

Dr.  Griger Mihály

adatkezelő